ГригорIй Косинка В житахКатегории Проза ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Все було просто до дрiбниць — i я, i заспаний ранок, i сивий стен Добре я пам'ятаю лише ранок: заплаканий у росах, молодий i трохи засоромлений сонцем, що смутне купалося у рiчцi. Я вiдганяю сонце, що лiзе цiлуватися. Бджола крильцями видає звук дiзiк, дiзiк, i це мене починає сердити, бо нагадує про дiйснiсть. Я й справдi дiзiк, дезертир. Отже, коли й сонце починає шукати дезертирiв, то в село не пiду, заховаюся у свого вiрного товариша — в житах. Наливаються жита. Чорногуз поважно пройшов до болота i спiй мав дурну жабу. Я пiдкочую холошi й смiюся до своïх мiцних, рiвних, сильних нiг, до сiрих гарних очей i розпатланого чуба. Треба б поснiдати, але в селi можуть пiдстрелити. Нiчого, бо хiба ж можна до служби Божоï щось ïсти? Раптом на степовому шляху пiднялася курява — хтось ïде. Якщо кавалерiя — стрiляти, скiльки зможу, потiм себе вбити. Але це ïде гнилищанський багач Дзюба, на городi якого вбили комунiста Матвiя Киянчука. Чванькувато веде розмову про те, що всi комiсарами хотять бути. Хочеться вистрiлити, але пам'ятаю наказ отамана Гострого: Не вилазь i не стрiляй. Аж ось на дорозi майорить пiд вiтром червона хустка, ближче, ближче. Пiду, може хоч пирiжка якого дасть. Невже вона, його дiвчина Уляна? Змiнилася. Тепер вона жiнка Дзюби. Говорить, що я, Корнiй, все такий же славний, гладить рукою мiй чуб, який уже другий рiк розчiсують дощi та снiги, та дике вовче дезертирське життя. Я сп'янiв вiд щастя. Це моя доля. Запитую в двадцятий раз, чи й досi мене любить. Вона пригощає морелями (абрикосами) i йде де своєï матерi у веселу Чорносливку. Менi хочеться i плакати, i спiвати, хочеться жити!   Коментар Новела Григорiя Косинки В житах — це як зупинена мить, це пошуки героєм порушеноï гармонiï. Герой-оповiдач любить природу, тонко ïï розумiє. Любить жiнку, любить життя у всiх його виявах, а змушений переховуватися од усiх, вовком бродити в степу. Бо дезертир, котрому незрозумiла, чужа й ворожа вiйна, вiд котроï вiн прагне втекти, котру хоче забути. Iнколи йому доводиться й грабувати селян, бо життя в нього таке безвихiдне. Зустрiч iз дiвчиною, яка стала чужою дружиною, але не забула його, ще бiльше розпалює в юнаковi жагу до життя, бажання вистояти, вижити, адже свiт — такий прекрасний. ГРИГОРIЙ КОСИНКА  (1899-1934)   Григорiй Косинка народився в с. Щербанiвка Обухiвського району Киïвськоï областi в родинi малоземельного селянина. Коли йому було дев'ять рокiв, сiм'я виïхала на Далекий Схiд, але скоро повернулася назад. Григорiю, як найстаршому довелося тяжко працювати на сiльськогосподарських роботах i на цукроварнi, в пiсля закiнчення двокласноï школи в с. Красному стати писарчуком у волостi. У Києвi на заробiтках працював i чистильщиком взуття, i канцеляристом — ким доводилося. Закiнчив вечiрнi гiмназичнi курси. Брав участь у громадянськiй вiйнi, сидiв три мiсяцi у муравйовськiй в'язницi. Першi нариси й статтi Григорiя Косинки опублiкованi в газетi Боротьба в 1919 роцi. У 1920 роцi Косинка став студентом Киïвського iнституту народноï освiти, але через матерiальнi нестатки не змiг його закiнчити. Ввiйшов до творчоï групи Гроно, що видала альманах, в якому були опублiкованi й три його етюди. У 1922 роцi вийшла перша збiрка Григорiя Косинки На золотих богiв, яка засвiдчила його прихильнiсть до модернiзму стефаникiвського типу. Працював редактором у рiзних журналах, на кiнофабрицi, на радiо. Другу книжку Косинки Новели дезертира Друкувати вiдмовилися. Протягом 1924-1926 рокiв письменник був членом лiтературного угрупування Ланка, потiм Марс. 1926 року вийшла нова книжка новел У житах. У листопадi 1934 року Григорiй Косинка був заарештований i звинувачений в органiзацiï пiдготовки терористичних актiв проти працiвникiв радянськоï влади, а через мiсяць розстрiляний. I лише в 1957 роцi реабiлiтований посмертно.

Метки В житах, ГРИГОРIЙ КОСИНКА, УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА 20-30-х РОКIВ XX СТ., ПРОЗА, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА 20-30-х РОКIВ XX СТ, УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА, 20-30, РОКIВ, XX СТ, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
ГригорIй Косинка В житах